Inschrijvingen Examencommissie op laagste peil in 5 jaar

De examencommissie secundair onderwijs is een belangrijk alternatief voor het klassieke onderwijs om jongeren hun diploma te laten behalen. “Steeds minder studenten schrijven zich in, ze behalen minder snel hun diploma en hun slaagpercentage daalt. Dankzij een online alternatief werd de schade in het coronajaar 2020 gelukkig beperkt”, weet Vlaams Parlementslid Brecht Warnez.

13% minder inschrijvingen in 5 jaar

De inschrijvingen voor de Centrale Examencommissie, de vroegere middenjury, zitten al sinds 2018 in dalende lijn. Door de hogere drempel voor de beroepsopleidingen is de daling het felst in de derde graad bso (beroepssecundair onderwijs). Dit jaar schreven 2.910 studenten in, wat een daling van 13% is tegenover de 3.349 uit 2016.

Sinds de hervorming van het examenprogramma bso vanaf 1 maart 2017 eist de examencommissie, naast het examen algemene vakken voldoende praktijkervaring. “Het beroepsonderwijs was voordien voor studenten vaak een manier om vlot hun diploma te halen om verder te kunnen studeren. Nu moeten ze ook relevante praktijkervaring hebben en kunnen aantonen”, zegt Brecht Warnez. Aangezien het beroepsonderwijs een arbeidsmarktgerichte opleiding biedt, waren de slaagkansen in het hoger onderwijs daarna beperkt.

“Kandidaten maken nu bewuster de keuze. Ofwel kiezen ze voor een diploma bso waardoor ze op de arbeidsmarkt terecht komen, ofwel kiezen ze voor aso of tso als ze plannen hebben om verder te studeren. Dat is een goede zaak.”, vindt Brecht Warnez.

In 2020 waren de populairse studierichtingen Sociale en technische wetenschappen (808) in de derde graad bso en Humane Wetenschappen (1.663) in de derde graad aso.

De impact van de coronacrisis blijft beperkt door online aanbod

“Dit jaar zijn er opvallend minder inschrijvingen voor de Examencommissie. Naast de hervorming secundair, die zorgt voor een betere oriëntering, zijn er van april tot juli door corona heel wat studenten weggebleven. Daarna werd in een online alternatief voorzien zodat de achterstand werd ingehaald”, geeft Brecht Warnez mee die de cijfers opvroeg bij minister Ben Weyts (N-VA).  

Uiteindelijk behaalden vorig jaar 1.019 kandidaten een getuigschrift of diploma, wat vergelijkbaar is met de 1.023 studiebewijzen in 2019.

In 2020 schreven 2.680 kandidaten zich voor het eerst in bij de Examencommissie. Dat is wél 16% minder dan in 2019. Of de coronacrisis er iets mee te maken heeft, is moeilijk in te schatten. Mogelijk speelt het lagere aantal C-attesten in het laatste jaar secundair onderwijs een rol, waardoor minder jongeren een tweede kans grepen bij de Examencommissie”, weet Brecht Warnez.

Slaagkans van 34%

In 2020 werden 852 diploma’s uitgereikt op 2.502 inschrijvingen. Slechts 34% behaalt een diploma. In 2016 was dit nog 47%.

Sinds de hervorming van de bso-examens kiezen kandidaten die naar het hoger onderwijs willen, nu vaker voor aso of tso. “We merken wel dat ze daardoor meer examenbeurten nodig hebben om te slagen en dus langer bezig zijn met hun examenprogramma”, verduidelijkt Warnez.

Het komt ook meer en meer voor dat kandidaten hun behaalde resultaten elders valideren. Ze leggen slechts enkele vakken af bij de Examencommissie en behalen het diploma in het volwassenenonderwijs of op school.

Diploma gelijkwaardig maken De Vlaamse overheid streeft naar gelijkwaardigheid van een door de Examencommissie verstrekt diploma en een door een regulier traject verworven diploma. Uit de doorlichting door de onderwijsinspectie bleek alvast dat de behaalde diploma’s inhoudelijk evenwaardig zijn.

“De Examencommissie blijft voor studenten een evenwaardige kans om een diploma te behalen en zo toegang te hebben tot een job”, aldus Brecht Warnez.

In het reguliere onderwijs, waar de meesten hun diploma halen, is er door de veelvuldige contactmomenten meer aandacht voor bijvoorbeeld sociale vaardigheden.

Gerelateerd nieuws

Cultuur

Bib Wingene viert Jeugdboekenmaand

Lezingen van jeugdauteurs, klasbezoeken met VR-brillen, extra animatie in thema ‘sport & spel’ … “Onze bib bruist van leven tijdens de Jeugdboekenmaand”, vertelt Brecht Warnez, schepen van Bibliotheek. “Op zondagochtend 24 maart maken we het tussen 10 en 12 uur extra gezellig met leuke kinderanimatie van reizend speeltheater Kip van Troje. Iedereen is welkom!”

Onderwijs

Steun bij opvoeding in digitale tijden

Leven, opgroeien en opvoeden in digitale tijden, dat is niet altijd gemakkelijk! De bib en het Huis van het Kind in Wingene ondersteunen kinderen, hun ouders en leerkrachten op vlak van media-opvoeding. Dit schooljaar kregen alle leerlingen van het 5e en het 6e leerjaar van de Wingense scholen een interactieve lezing over de ‘gevaren van internet’ en op donderdagavond 28 maart is het de beurt aan de ouders.

Binnenlands Bestuur

Laat ouders niet opdraaien voor sluitende zwembaden

In de plenaire zitting gaf minister Weyts vandaag aan dat hij wil sleutelen aan de maximumfactuur om zo de kosten voor zwemlessen wel op de schoolrekening te kunnen aanrekenen. Hij hintte ook naar de mogelijkheid voor lokale besturen om zelf bussen in te leggen naar zwembaden. “De factuur gewoon doorschuiven naar de ouders en naar de gemeenten is voor ons geen oplossing voor het tekort aan zwembaden. Wij willen een structureel beleid met een basisfinanciering voor zwembaden en structurele subsidies voor renovaties die de energiefactuur van zwembaden te doen dalen. Elk kind, en bij uitbreiding elke Vlaming, moet kunnen leren zwemmen in de buurt”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.