Inschrijvingen Examencommissie op laagste peil in 5 jaar

De examencommissie secundair onderwijs is een belangrijk alternatief voor het klassieke onderwijs om jongeren hun diploma te laten behalen. “Steeds minder studenten schrijven zich in, ze behalen minder snel hun diploma en hun slaagpercentage daalt. Dankzij een online alternatief werd de schade in het coronajaar 2020 gelukkig beperkt”, weet Vlaams Parlementslid Brecht Warnez.

13% minder inschrijvingen in 5 jaar

De inschrijvingen voor de Centrale Examencommissie, de vroegere middenjury, zitten al sinds 2018 in dalende lijn. Door de hogere drempel voor de beroepsopleidingen is de daling het felst in de derde graad bso (beroepssecundair onderwijs). Dit jaar schreven 2.910 studenten in, wat een daling van 13% is tegenover de 3.349 uit 2016.

Sinds de hervorming van het examenprogramma bso vanaf 1 maart 2017 eist de examencommissie, naast het examen algemene vakken voldoende praktijkervaring. “Het beroepsonderwijs was voordien voor studenten vaak een manier om vlot hun diploma te halen om verder te kunnen studeren. Nu moeten ze ook relevante praktijkervaring hebben en kunnen aantonen”, zegt Brecht Warnez. Aangezien het beroepsonderwijs een arbeidsmarktgerichte opleiding biedt, waren de slaagkansen in het hoger onderwijs daarna beperkt.

“Kandidaten maken nu bewuster de keuze. Ofwel kiezen ze voor een diploma bso waardoor ze op de arbeidsmarkt terecht komen, ofwel kiezen ze voor aso of tso als ze plannen hebben om verder te studeren. Dat is een goede zaak.”, vindt Brecht Warnez.

In 2020 waren de populairse studierichtingen Sociale en technische wetenschappen (808) in de derde graad bso en Humane Wetenschappen (1.663) in de derde graad aso.

De impact van de coronacrisis blijft beperkt door online aanbod

“Dit jaar zijn er opvallend minder inschrijvingen voor de Examencommissie. Naast de hervorming secundair, die zorgt voor een betere oriëntering, zijn er van april tot juli door corona heel wat studenten weggebleven. Daarna werd in een online alternatief voorzien zodat de achterstand werd ingehaald”, geeft Brecht Warnez mee die de cijfers opvroeg bij minister Ben Weyts (N-VA).  

Uiteindelijk behaalden vorig jaar 1.019 kandidaten een getuigschrift of diploma, wat vergelijkbaar is met de 1.023 studiebewijzen in 2019.

In 2020 schreven 2.680 kandidaten zich voor het eerst in bij de Examencommissie. Dat is wél 16% minder dan in 2019. Of de coronacrisis er iets mee te maken heeft, is moeilijk in te schatten. Mogelijk speelt het lagere aantal C-attesten in het laatste jaar secundair onderwijs een rol, waardoor minder jongeren een tweede kans grepen bij de Examencommissie”, weet Brecht Warnez.

Slaagkans van 34%

In 2020 werden 852 diploma’s uitgereikt op 2.502 inschrijvingen. Slechts 34% behaalt een diploma. In 2016 was dit nog 47%.

Sinds de hervorming van de bso-examens kiezen kandidaten die naar het hoger onderwijs willen, nu vaker voor aso of tso. “We merken wel dat ze daardoor meer examenbeurten nodig hebben om te slagen en dus langer bezig zijn met hun examenprogramma”, verduidelijkt Warnez.

Het komt ook meer en meer voor dat kandidaten hun behaalde resultaten elders valideren. Ze leggen slechts enkele vakken af bij de Examencommissie en behalen het diploma in het volwassenenonderwijs of op school.

Diploma gelijkwaardig maken De Vlaamse overheid streeft naar gelijkwaardigheid van een door de Examencommissie verstrekt diploma en een door een regulier traject verworven diploma. Uit de doorlichting door de onderwijsinspectie bleek alvast dat de behaalde diploma’s inhoudelijk evenwaardig zijn.

“De Examencommissie blijft voor studenten een evenwaardige kans om een diploma te behalen en zo toegang te hebben tot een job”, aldus Brecht Warnez.

In het reguliere onderwijs, waar de meesten hun diploma halen, is er door de veelvuldige contactmomenten meer aandacht voor bijvoorbeeld sociale vaardigheden.

Gerelateerd nieuws

Milieu

Verplichten EPC-NR-attest zal veel grotere noden blootleggen

Dit jaar krijgen de Vlaamse instellingen hoger onderwijs een extra investeringsbudget voor hun gebouwen. “We moeten bereid zijn meer en beter te investeren in ons hoger onderwijs. De extra’s zijn nog steeds te weinig. Instellingen blijven besparen op hun infrastructuur terwijl excellent onderwijs en -onderzoek ook een goede infrastructuur vraagt. We moeten als overheid naast het verplichten van attesten, ook mee investeren om zo de energiekosten te verlagen en te zorgen voor een gezonde luchtkwaliteit in de leslokalen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Onderwijs

Respect werkt

Onze partij pleit voor meer respect. Een ouderwets woord, maar vandaag belangrijker dan ooit.

Onderwijs

‘Slechts’ vier op tien studenten studeert niet tijdig af bij graduaatsopleidingen

De vraag naar studenten met een graduaatsopleiding vanuit het arbeidsveld is groot, ook studenten zelf kiezen steeds vaker voor deze opleidingsvorm. Zes op tien studenten zijn diploma binnen de vooropgestelde studieduur van twee jaar. Dat is beter dan in de rest van het hoger onderwijs waar slechts één op drie zijn bachelordiploma tijdig behaalt. “De graduaatsopleidingen worden steeds populairder, en werkgevers hebben er ook steeds meer vraag naar. Maar het probleem is dat op dit moment er niet genoeg geld voor vrijgemaakt. Ik wil dit op de agenda van de commissie onderwijs. We moeten hier in het parlement de komende maanden openlijk over discussiëren, het werkveld beluisteren en het financieringssysteem veranderen, zodat het eerlijker wordt”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover een vraag stelde aan minister Ben Weyts (NV-A).