Inschrijvingen Examencommissie op laagste peil in 5 jaar

De examencommissie secundair onderwijs is een belangrijk alternatief voor het klassieke onderwijs om jongeren hun diploma te laten behalen. “Steeds minder studenten schrijven zich in, ze behalen minder snel hun diploma en hun slaagpercentage daalt. Dankzij een online alternatief werd de schade in het coronajaar 2020 gelukkig beperkt”, weet Vlaams Parlementslid Brecht Warnez.

13% minder inschrijvingen in 5 jaar

De inschrijvingen voor de Centrale Examencommissie, de vroegere middenjury, zitten al sinds 2018 in dalende lijn. Door de hogere drempel voor de beroepsopleidingen is de daling het felst in de derde graad bso (beroepssecundair onderwijs). Dit jaar schreven 2.910 studenten in, wat een daling van 13% is tegenover de 3.349 uit 2016.

Sinds de hervorming van het examenprogramma bso vanaf 1 maart 2017 eist de examencommissie, naast het examen algemene vakken voldoende praktijkervaring. “Het beroepsonderwijs was voordien voor studenten vaak een manier om vlot hun diploma te halen om verder te kunnen studeren. Nu moeten ze ook relevante praktijkervaring hebben en kunnen aantonen”, zegt Brecht Warnez. Aangezien het beroepsonderwijs een arbeidsmarktgerichte opleiding biedt, waren de slaagkansen in het hoger onderwijs daarna beperkt.

“Kandidaten maken nu bewuster de keuze. Ofwel kiezen ze voor een diploma bso waardoor ze op de arbeidsmarkt terecht komen, ofwel kiezen ze voor aso of tso als ze plannen hebben om verder te studeren. Dat is een goede zaak.”, vindt Brecht Warnez.

In 2020 waren de populairse studierichtingen Sociale en technische wetenschappen (808) in de derde graad bso en Humane Wetenschappen (1.663) in de derde graad aso.

De impact van de coronacrisis blijft beperkt door online aanbod

“Dit jaar zijn er opvallend minder inschrijvingen voor de Examencommissie. Naast de hervorming secundair, die zorgt voor een betere oriëntering, zijn er van april tot juli door corona heel wat studenten weggebleven. Daarna werd in een online alternatief voorzien zodat de achterstand werd ingehaald”, geeft Brecht Warnez mee die de cijfers opvroeg bij minister Ben Weyts (N-VA).  

Uiteindelijk behaalden vorig jaar 1.019 kandidaten een getuigschrift of diploma, wat vergelijkbaar is met de 1.023 studiebewijzen in 2019.

In 2020 schreven 2.680 kandidaten zich voor het eerst in bij de Examencommissie. Dat is wél 16% minder dan in 2019. Of de coronacrisis er iets mee te maken heeft, is moeilijk in te schatten. Mogelijk speelt het lagere aantal C-attesten in het laatste jaar secundair onderwijs een rol, waardoor minder jongeren een tweede kans grepen bij de Examencommissie”, weet Brecht Warnez.

Slaagkans van 34%

In 2020 werden 852 diploma’s uitgereikt op 2.502 inschrijvingen. Slechts 34% behaalt een diploma. In 2016 was dit nog 47%.

Sinds de hervorming van de bso-examens kiezen kandidaten die naar het hoger onderwijs willen, nu vaker voor aso of tso. “We merken wel dat ze daardoor meer examenbeurten nodig hebben om te slagen en dus langer bezig zijn met hun examenprogramma”, verduidelijkt Warnez.

Het komt ook meer en meer voor dat kandidaten hun behaalde resultaten elders valideren. Ze leggen slechts enkele vakken af bij de Examencommissie en behalen het diploma in het volwassenenonderwijs of op school.

Diploma gelijkwaardig maken De Vlaamse overheid streeft naar gelijkwaardigheid van een door de Examencommissie verstrekt diploma en een door een regulier traject verworven diploma. Uit de doorlichting door de onderwijsinspectie bleek alvast dat de behaalde diploma’s inhoudelijk evenwaardig zijn.

“De Examencommissie blijft voor studenten een evenwaardige kans om een diploma te behalen en zo toegang te hebben tot een job”, aldus Brecht Warnez.

In het reguliere onderwijs, waar de meesten hun diploma halen, is er door de veelvuldige contactmomenten meer aandacht voor bijvoorbeeld sociale vaardigheden.

Gerelateerd nieuws

Onderwijs

Meer oog voor mentaal welzijn en mogelijke schooluitval

Vlaanderen versterkt de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) structureel met € 8,5 miljoen bijkomend budget per jaar. Dankzij die extra middelen kunnen de CLB’s ongeveer 150 bijkomende medewerkers inzetten om nog meer aanwezig te zijn in de scholen en nog meer in te zetten op onder meer het mentaal welzijn van scholieren en de strijd tegen vroegtijdige schooluitval. De bedoeling is dat de drempel naar het CLB nog lager wordt. Daarom zal ook de digitale hulpverlening verder uitgebouwd worden. De CLB’s gaan ook beter samenwerken over de verschillende netten heen. “Investeren in meer onderwijskwaliteit betekent ook meer oog hebben voor leerlingen met zorgnoden”, zegt Weyts. “Ik wil ervoor zorgen dat kinderen en jongeren sneller problemen melden en via het CLB ook sneller de gepaste hulp vinden”.

Onderwijs

Tevreden dat Vlaanderen 1.600 studenten per jaar laat starten aan artsenopleiding

“Heel blij dat we nu vanuit Vlaanderen straks eindelijk meer studenten toelaten om arts te worden. Dokters kreunen vandaag onder de werkdruk en mensen moeten soms dagen wachten vooraleer ze bij een dokter kunnen langsgaan. Of nog erger: op veel plaatsen is er patiëntenstop. Er slagen veel studenten op de toelatingsproeven en het veld schreeuwt om extra krachten. Het is dus goed dat we hen straks de kans geven”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Onderwijs

Slechts 22 West-Vlaamse gemeenten tekenen het charter Werftransport

In 2022 tekenden Bredene en Ieper het charter Werftransport waardoor nu 22 West-Vlaamse gemeenten met de bouwsector de handen in elkaar slaan om werftransport te mijden rond scholen. “Scholen moeten bereikbaar zijn op een veilige en kindvriendelijke manier. Door schoolomgevingen verkeersveilig te maken, zijn leerlingen en ouders meer gemotiveerd om met de fiets of te voet te komen. Werftransport zoveel mogelijk weren tijdens de begin- en einduren van de scholen is daar een belangrijk onderdeel van”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover vragen stelde aan minister Lydia Peeters (Open VLD) die de ondertekening toejuicht.