Harelbeke, Izegem en Menen werken met Vlaamse steun aan ontharding

Alle beetjes helpen als het over de strijd tegen de klimaatopwarming gaat. “Om te efficiënt te handelen tegen klimaatverandering, willen we ons ook op lokaal niveau aanpassen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Ter uitvoering van het regeerakkoord en de Blue Deal lanceerde Vlaanderen de subsidieoproep ‘groenblauwe dooradering in de bebouwde ruimte’. Bij deze oproep werden vijftien ambitieuze projecten gezocht bestaande uit drie quick-winprojecten en één transformatieproject. De eerste oproep werd gelanceerd in augustus 2021. De selectieronde is voorbij.

39 voorstellen, 10 toegewezen projecten

Er werden bij de eerste oproep 39 projectvoorstellen ingediend met een relatief evenwichtige verspreiding over de provincies.

“Dat betekent dat maar lieft 39 lokale besturen enthousiast zijn om de gemeente meer te ontharden, te vergroenen en om te vormen naar een klimaatrobuuste leefomgeving,” zegt parlementslid Warnez. “Zoveel interesse stuurt een sterk signaal naar de overheid: lokale besturen hebben zin om aan het werk te gaan.”

Het is met deze oproep vooral de bedoeling dat de gemeentes en geïnteresseerde organisaties aan de hand van leerlessen en goede praktijkvoorbeelden zelf aan de slag gaan.  Zo wordt gewerkt aan de opbouw van een expertisenetwerk en ondersteuning. Er worden ook tools en inspiratie voorzien en gezorgd voor de verspreiding van de kennis vanuit ambassadeurgemeentes en (externe) experten naar andere lokale besturen en verenigingen.

Provincie Aantal Toegewezen projecten
West-Vlaanderen 9Harelbeke Izegem Menen
Oost-Vlaanderen Geraardsbergen
Antwerpen 11 Antwerpen Kontich Vorselaar
Vlaams-Brabant Boutersem Landen
Limburg Genk

Verdeling projectvoorstellen en toegekende projecten over provincies

€ 9.736.604,63 toegewezen

In het voorjaar van dit jaar werden de gemeentes geselecteerd die subsidie ontvangen voor hun project. Van het oorspronkelijke budget van € 15 miljoen werd reeds € 9.736.604,63 toegekend. De overige € 5.263.395,37 wordt verdeeld via een vervolgoproep, ‘groenblauwe dooradering in de bebouwde ruimte 2.0’. De toegekende projecten gingen van start op 1 juli dit jaar. “Goede opvolging van deze projecten is essentieel, zodat beoordeeld kan worden of de toegekende middelen en ondersteuning volstaat,” aldus Warnez, “al twijfel ik er niet aan dat de lokale besturen hun projecten tot een goed einde zullen brengen. Als blijkt dat de subsidie een succes is, pleit ik ervoor om het traject te  herhalen en zo andere gemeentes de kans te geven om hun publieke ruimte te ontharden.”

Er wordt daarnaast een oproep gelanceerd, ‘groenblauwe parels’, die verenigingen, intercommunales, school-, sport-, zorg-, jeugdkoepels, POM’s en gemeenten en provincies de kans geeft om lokale onthardingsingrepen uit te voeren op terrein. “We zetten alle zeilen bij om onze leefomgeving aan te passen aan de veranderende omstandigheden”, .

Projectomschrijving van de West-Vlaamse geselecteerden

‘T’ staat voor Transformatieproject, ‘QW’ voor Quick Win. Alle projecten zijn op 1 juli gestart.

LocatieDeelprojectInhoudelijke toelichting
HarelbekeT. 25ste linielaanHet transformatieproject vindt zijn oorsprong in het schrappen van een wijkverzamelweg (soort ringweg) rond de kern van Bavikhove in de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan in 2012. Een planologische ruil van enkele bouwgronden maakt de schrapping van de ringweg en aanpalende bebouwing mogelijk. Zo wordt bijkomende verharding, ruimtebeslag en het rooien van beekbegeleidende beplanting vermeden. Ook de kwaliteit van de open Plaatsebeek en aanpalende groengebied blijft hierdoor op punt ten voordele van ecologie, waterbeheer en rust.
 QW1. centrumparking HulsteRond en op de centrumparking van Hulste zullen volgende acties plaatsvinden: – Beek openleggen met realisatie flankerende beplanting/groenzone en aandacht voor biodiversiteit; –   Trage verbinding langs de beek; – Parking in waterdoorlatende verharding en groenelementen. Deze realisaties geven uitvoering aan de onthardingsstrategie van Intercommunale Leiedal en de visie op de volledige beekvallei.
 QW2. pastorietuin HulsteDe pastorietuin is in het vigerende BPA Hulste Park bestemd als ‘zone voor openbaar groen’. Volgende ruimtelijke transformaties worden beoogd ter realisatie van het BPA en implementatie van de onthardingsstrategie van de Intercommunale Leiedal, en worden gesteund door de bevolking: – Binnentuin openstellen voor publiek gebruik; – Beek openleggen of inbrengen waterelementen; – Trage verbinding langs de beek (W-O) en doorheen het park (N-Z) met rustpunt.
 QW3. sport- en socio site BavikhoveDeze QW beoogt de herinrichting van de sport- en socio site, gelegen aan de rand van de dorpskern in Bavikhove. Concreet worden volgende realisaties beoogd: – Vergroenen braakliggend perceel ten noorden van de beek met aandacht voor biodiversiteit en publiek openstellen; – Openleggen ingekokerde beek; – Ontharden parking ten zuiden van de beek; – Trage verbinding N-Z.
IzegemT. Masterplan brugpark en openlegging MandelDe globale doelstelling van de stad Izegem is de conversie van de grijze centrumbrug tot een groen-blauwe West-Oost-as met daarop geënt een compleet nieuwe ontharde groene Noord-Zuid-as in het hart van de stad. De waterloop de Mandel wordt ontkokerd in de nabijheid van de Centrale Brug. De ontharde noord-zuid-as wordt verbonden met de groene west-oost-as die door het opleggen van de Mandel een groen-blauwe as van ruim een kilometer lang wordt.   De voorwaarde werd gesteld het transformatieproject verder te onderzoeken en te kaderen binnen een ruimer mobiliteitskader.
 QW3. Doortrekking park Wandel op de Mandel en verbinding met Centrale BrugHet weren van het verkeer onder de centrumbrug biedt op de noordoever van het kanaal (Dam) de kans om ook daar zeer grote oppervlaktes te ontharden en te beplanten.
MenenT. Reznor-siteDe stad of een partner de grond aan koopt, het gebouw sloopt, de grond saneert en de site onthard. De Geluwebeek die deels ingebuisd onder het terrein loopt wordt volledig opgelegd en krijgt opnieuw ruimte. Deze ingreep betekent niet alleen een groene metamorfose in het centrum van de stad, het is een klimaatadaptieve ingreep die wateroverlast vandaag en in de toekomst aanpakt. De concrete invulling van de site ligt nog niet vast en wordt verwacht te ontwikkelen via het begeleidingstraject.
 QW1. Avontuurlijk parkDe groenzone tussen de J. & M. Sabbestraat en de Hagewindestraat omvat een trage verbinding en gazon die voornamelijk gebruikt wordt door de kinderen uit de buurt om te voetballen. Het gazon heeft een beperkte bijdrage aan de biodiversiteit en onder het gras bevindt zich de ingebuisde Geluwebeek. Het openleggen van de beek is een QW voor blauwgroene dooradering en biodiversiteit.
 QW2. StadsbosDe stad of een partner zal gronden in de RUP Tybersite kopen om er vervolgens een groenblauw speelbos neer te planten. De site heeft groots potentieel om in de toekomst uitgebreid te worden tot een intergemeentelijk bos. De subsidie zou aangewend kunnen worden voor aankoop of voor inrichting. De Geluwebeek, die bovenaan het perceel loopt kan zo meer beweegruimte krijgen, of waterpartijen kunnen in het bos ingezet worden die het regenwater van de nabijgelegen wijken opvangt, vasthoudt en vertraagt afvoert.   De jury stelt de voorwaarde andere financieringsmogelijkheden voor de aankoop van de gronden te zoeken. De kosten voor de aankoop zijn niet-subsidieerbaar via deze oproep.

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

cd&v wil meer centen voor landelijk Vlaanderen

Uit een onafhankelijke studie blijkt dat de financiering van de gemeenten eerlijker moet. “Wat we al jaren zeggen, wordt nu ook bevestigd. Vlaanderen moet de centrumsteden, de kleinere steden en de gemeenten meer centen geven. Landelijk Vlaanderen verdient meer respect. Zo moeten we Antwerpen en Gent geen pijn doen, krijgt de rest meer en is er minder administratieve overlast”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die al jaren op die nagel klopt.

Milieu

Bijna 300 Wingense gezinnen bezoeken thermoloket

De gemeente Wingene wil haar gezinnen en ondernemers ondersteunen bij het voorkomen van energieverspilling. In de gemeenteraad van 25 maart vroeg raadslid Stefaan Verhelle meer over de resultaten van de thermocar. Schepen van milieu en klimaat, Brecht Warnez, kon alvast meegeven dat 300 gezinnen het thermoloket bezochten. In geen enkele gemeente is de respons zo groot als in Wingene.

Binnenlands Bestuur

Vlaams Parlement luistert naar burgers over geplande fusies

In de commissie Binnenlands Bestuur stond de bespreking van 13 fusiedecreten op de agenda. Het zijn allen vrijwillige fusies, aangevraagd door de gemeenteraden van de fusionerende gemeenten. “Fusies raken aan de identiteit van de inwoners. Ik ben tevreden dat we in het parlement luisteren naar de vragen en zorgen van burgers”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (cd&v).